Pennsylvania State University Chapter of SIAM

Chapter Website: http://www.math.psu.edu/siam
Faculty Advisors: Jinchao Xu & Qiang Du
Pennsylvania State University
012 McAllister Building
University Park, PA 16802
Telephone: 814-865-1271
E-mails: xu@math.psu.edu & qdu@math.psu.edu

Officers

President: Liming Yuan
Vice President: Jun Ni & Hongxuan Zhang
Treasurer: Xiaochuan Tian
Secretary/Web Administrator: Hongxuan Zhang

Renew SIAM · Contact Us · Site Map · Join SIAM · My Account
Facebook Twitter Youtube linkedin google+